Дом ученика средњих школа Ниш
Ниш, Косовке Девојке 6
(ПИБ): 100620992
Мат. бр.: 07174845
840-574667-11
840-574661-29
Тел.: 018/ 4-212-051
Тел./факс: 018/ 4-575-833
Engleski Dom

Обавештење o Пријему ученика у дом, за
         школску 2013/2014 годину. 

Потписивање Уговора ће се вршити у управној згради Дома 20. и 21. августа 2013. год. у ул. Косовке девојке бр. 6 у времену од 9:00 до 13:00 часова при чему је обавезно да потписивању Уговора од стране родитеља присуствује и ученик који је први пут у Дому, због фотографисања за идентификациону картицу. Ово се односи само на ученике којима је ово прва година у Дому и немају идентификациону картицу.

Родитељи су дужни да на дан потписивања Уговора доставе лекарксо уверење да је ученик способан да борави у колективном смештају. Лекарко уверење не сме бити старије од 15 дана од дана потписивања Уговора.

Родитељи су дужни да приликом потписивања Уговора доставе доказ о извршеној уплати аконтације на  износ од:

-       3.900,00 дин. на име смештаја и исхране ученика за месец септембар на текући рачун Дома 840-574667-11 (коначна цена за школску 2013./2014. год. биће одређена Одлуком Министарства просвете),

-      1.000,00 дин. на име депозита на посебној уплатници на исти текући рачун и

-      1.000,00 дин. на име коришћења електронске картице за исхрану и идентификацију у Дом ученика, на посебној уплатници на исти текући рачун. Ово важи само за ученике који су први пут у Дому и немају идентификациону картицу, за ученике који су претходне године боравили у Дому важи постојећа картица.Оригинали уплатница остају уз Уговор о смештају и исхрани ученика, у Дому ученика средњих школа Ниш.

Пријем и смештај ученика у Дом обавиће се 01.09.2013 . год. (недеља) после родитељског састанка који ће се одржати истог дана са почетком у 14:00 часова у објекту ''Стеван Синђелић'' ул. Косовке девојке бр.6.

Присуство родитељском састанку је обавезно, а непотписивање Уговора сматраће се одустајањем од смештаја у Дому.

У Нишу, 01.08.2013. год.   


Сазнајте више... Потребна документација Пријава на конкурс

Dom Ucenika Srednjih Skola Nis

Први број часописа ДОМ

Поводом обележавања јубилеја 85 година постојања Дома ученика средњих школа у Нишу,ученици и васпитачи су у протеклој години учинили много да се побољшају услови живота и рада.Дом ученика средњих школа у Нишу је данас једна од најреферентнијих установа у образовању.Година јубилеја је обележена многим активностима у 2011.години и тако ће остати и у 2012.години.

Поводом тога,издат је први број часописа ДОМ-Домски Образовни Магазин,који представља могућнист стварања учионице без ограда у којој ће ученици и васпитачи представљати своје знање и стваралаштво.